«

»

 

Askerlik Nedeni ile Kıdem Tazminatı almak için..

Bilindiği üzere 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde kıdem tazminatı alınabilecek durumlar sayılmıştır;

“Madde 14 – ( Değişik fıkra: 29.07.1983 – 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

1. İşveren tarafından bu Kanunun 17’nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2. İşçi tarafından bu Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca,

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.”
Görüldüğü üzere muvazzaf askerlik hizmeti dolayısı ile sözleşmesi feshedilen kişi kıdem tazminatını hak edecektir.
Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2013/14764, K. 2015/9463 sayılı kararında muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere ayrılan işçinin 5 ay içinde askere gitmediğini ve fesih tarihi ile askere sevk tarihi arasında geçen süre makul sayılamayacak kadar uzun olduğuna hükmetmiştir.
Mahkeme kararından anlaşılacağı üzere sözleşmenin feshi ile askere gitme tarihi arasında makul denilecek bir sürenin olması gerekmektedir. Aksi halde 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde sayılan nedenlerin içerisinde değerlendirmek mümkün değildir. Mahkemenin verdiği makul süreden kastın sözleşmenin feshinden sonraki ilk askerlik celp döneminin olabileceği kanaatindeyim.
Etiketler: , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın