«

»

 

KDV taksitlendirme

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı   : 65472180-010.06.01[6402-112]-E.66270                                                    20/06/2016

Konu : Katma Değer Vergisinin Tecili

 

 

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2016/2

 

 

İlgi : 10/03/2014 tarihli ve 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

 

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye … yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Ayşe DİLBAY

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın