«

»

 

VERGİ YAPILANDIRMASI 3

10675529_1531662073741258_3203686184088214474_n

 

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre KDV yönünden matrah arttımı yapılması hükümleri;

1.Mükellefler 2011 – 2015 yılına ait Katma Değer Vergisini artırıma tabi tutmaları halinde artırım yaptıkları yıllara ilişkin olarak Katma Değer Vergisi yönünden vergi incelemesine maruz kalmayacaklardır.

2. Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2011 yılı için %3,5, 2012 yılı için %3, 2013 yılı için %2,5, 2014 yılı için %2 ve 2015 yılı için %1,5 oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan ederler. 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 17nci maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükellefler için artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülür.

3. Katma Değer Vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükelleflerin beyannamelerini eksik vermiş olmaları halinde;

a) Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması hâlinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur ve bu tutar üzerinden artırım tutarı hesaplanır.

b) Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.

4. Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Şu kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur. Yani yılın sadece belirli ayları için artırımda bulunulamaz. Yıl bir bütün kabul edilerek toplam matrah üzerinden KDV artırımı yapılması zorunludur.

5. Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Matrah artımı yolu ile ödenecek vergiler Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinde ve KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılamaz.

6. Mükellefler inceleme yapılan yıllar için de matrah artımı yapabilirler.

7. Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, matrah artımı başvurusunda bulunamazlar.

Mükelleflerin Katma Değer Vergisi yönünde matrah artımı yapmaları vergi incelemeleri ve resen tarhiyatların önüne geçmek için menfaatine olacaktır. Özellikle Somamızda nakliyecilik ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin kesin emin olmadıkları satıcılardan yaptıkları alış veriş nedeni ile vergi incelemesi ve cezaya maruz kalmamaları için 2011-2015 yıllarına ilişkin olarak KDV yönünden matrah artımı yapmaları gerekmektedir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın