«

»

 

VERGİ YAPILANDIRMASI 4

10675529_1531662073741258_3203686184088214474_n

 

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre işletme kayıtlarının düzeltilmesi hükümleri;

1. İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia (mal), makine, teçhizat ve demirbaşlar işletme kayıtlarına alınabilecektir.

2. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia (mal) , makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.

3. İşletmede mevut olup bu kanundan yararlanılarak kayıtlara alınan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar için %10 vergi ödemek suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir.

4. İşletmeye kayıt edilen bu mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar satılması halinde kayıt bedelinden düşük bedel ile satılamaz.

5. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını (mallarını) , bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev’iden emtialara (mallara)  ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır.

6. Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.

İşletme kayıtlarının işletmenin muhasebe kayıtlarına uygunluğuna sağlamak amacı ile yapılan bu düzenleme sayesinde işletme de var olmakla birlikte kayıtlara intikal etmemiş varlıkların kayıtlara alınması yada kayıtlarda var olmakla birlikte işletme de fiilen var olmayan varlıkların kayıtların çıkarılarak muhasebe evraklarının gerçeğe uygunluğu sağlanacaktır. Bu nedenle işletmenin fili durumu ile muhasebe kayıtlarının eş zamanlı yürütülmesini sağlamak amacı ile kanun kapsamında yapılandırma yapılması mükellefe yararlı olacaktır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın