«

»

 

7143 Sayılı Kanun ile Yapılandırma Hükümleri

10675529_1531662073741258_3203686184088214474_n

7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göreKDV yönünden matrah arttımı yapılması hükümleri

1.Mükellefler 2013 – 2017 yılına ait Katma Değer Vergisini artırıma tabi Tutmaları halinde artırım yaptıkları yıllara ilişkin olarak Katma Değer Vergisi yönünden vergi incelemesine maruz kalmayacaklardır.

2. Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2013 yılı için %6, 2014 yılı için %5, 2015 yılı için %4, 2016 yılı için %3 ve 2017 yılı için %2oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar beyan ederler. 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 17nci maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükellefler için artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülür.

3. Katma Değer Vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükelleflerin beyannamelerini eksik vermiş olmaları halinde;
a) Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması hâlinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur ve bu tutar üzerinden artırım tutarı hesaplanır.
b) Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.

4. Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Şu kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur. Yani yılın sadece belirli ayları için artırımda bulunulamaz. Yıl bir bütün kabul edilerek toplam matrah üzerinden KDV artırımı yapılması zorunludur.

5. Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Matrah artımı yolu ile ödenecek vergiler Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinde ve KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılamaz.

6. Mükellefler inceleme yapılan yıllar için de matrah artımı yapabilirler.

7. Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, matrah artımı başvurusunda bulunamazlar.

Mükelleflerin Katma Değer Vergisi yönünde matrah artımı yapmaları vergi incelemeleri ve resen tarhiyatların önüne geçmek için menfaatine olacaktır. Özellikle Somamızda nakliyecilik ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin kesin emin olmadıkları satıcılardan yaptıkları alış veriş nedeni ile vergi incelemesi ve cezaya maruz kalmamaları için 2013-2017 yıllarına ilişkin olarak KDV yönünden matrah artımı yapmaları gerekmektedir.

7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre işletme kayıtlarının düzeltilmesi hükümleri

1. İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia (mal), makine, teçhizat ve demirbaşlar işletme kayıtlarına alınabilecektir.

2. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia (mal) , makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.

3. İşletmede mevut olup bu kanundan yararlanılarak kayıtlara alınan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar için %10 vergi ödemek suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir.

4. İşletmeye kayıt edilen bu mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar satılması halinde kayıt bedelinden düşük bedel ile satılamaz.

5. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını (mallarını) , bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev’iden emtialara (mallara) ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır.

6. Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.

İşletme kayıtlarının işletmenin muhasebe kayıtlarına uygunluğuna sağlamak amacı ile yapılan bu düzenleme sayesinde işletme de var olmakla birlikte kayıtlara intikal etmemiş varlıkların kayıtlara alınması yada kayıtlarda var olmakla birlikte işletme de fiilen var olmayan varlıkların kayıtların çıkarılarak muhasebe evraklarının gerçeğe uygunluğu sağlanacaktır. Bu nedenle işletmenin fili durumu ile muhasebe kayıtlarının eş zamanlı yürütülmesini sağlamak amacı ile kanun kapsamında yapılandırma yapılması mükellefe yararlı olacaktır.

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın